GDPR

V spoločnosti Weldeco, s.r.o. (ďalej len ako "prevádzkovateľ") spracúvame osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako "nariadenie" alebo "GDPR") a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“).


Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ako si môžete ako dotknutá osoba uplatniť svoje práva?

Každá dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti prevádzkovateľovi na info@weldeco.sk, alebo na poštovú adresu: Weldeco, s,r.o., Tekovská 8, 93401 Levice.


Tu si môžete stiahnuť vzor žiadosti na uplatnenie svojich práv Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv


Viac informácií o právach dotknutých osôb si môžete prečítať tu. Práva dotknutých osôb


Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o spracovateľskej činnosti, účele spracúvania osobných údajov, jej právach a kontaktných údajoch prevádzkovateľa, prípadne jeho zodpovednej osoby.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.


Informácie o spracúvaní osobných údajov

Montážne a zváračské práce

Energetický priemysel
Nullam ut neque neque
Hutnícky a chemický priemysel
Sed aliquam mauris
Potravinársky a strojársky priemysel
Aliquam aliquet sem